Własny tekst

Chefs Only 22-23 marca 2022

  Ja niżej podpisany(a), w związku z udziałem w evencie konkursie kulinarnym CHEFS ONLY, wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub głos (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli organizator ww. eventu uzna to za stosowne) - zostały wykorzystane do relacji video oraz relacji zdjęciowej z wydarzenia.Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
  d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
  e) nadawanie za pośrednictwem satelity;
  f) retransmisja audycji;
  g) sporządzanie wersji obcojęzycznych
  h) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  i) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  j) wykorzystanie na stronach internetowych organizatora konkursu oraz firm partnerskich i patronów medialnych eventu kulinarnego CHEFS ONLY
  k) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  l) publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  m) umieszczenie i wykorzystanie materiałów w formie fotosów we własnych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marketing&More z siedzibą w Warszawie przy ul. Kadrowej 99/110. Dane przetwarzane są w celach związanych z organizacją eventu kulinarnego CHEFS ONLY oraz w celu promocji wydarzenia, wysyłania informacji drogą mailową, wysyłania newsletterów, wysyłania zaproszeń na kolejne eventy oraz wysyłania materiałów promujących inicjatywy Marketing& More. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwę i adres restauracji, nazwę firmy, numer telefonu i adres e-mail. Dane będą przetwarzane bezterminowo.
  Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
  Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora bezterminowo partnerom wydarzenia CHEFS ONLY. Lista partnerów dostępna jest u organizatora.
  Wszelkie uwagi, zmiany, zapytania związane z procedurą przetwarzania danych osobowych powinny być kierowane na adres mailowy cho@chefsonly.pl. W każdej chwili zgoda może zostać cofnięta. W tym celu prosimy o informację pod adres cho@chefsonly.pl. Nie przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewnimy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.
  Wobec przetwarzania danych przez Administratora osobie, której dane dotyczą uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

  Oświadczam, że w dniu imprezy będę w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19 i zobowiązuję się na okazanie QR kodu z potwierdzeniem szczepienia